Yagenji Koi Farm

Loại cá
Lai giống
Giới tính
Mã cá
Yagenji-505 A

Mã: YAGENJI-505

Tên: Kohaku

Lai giống: Yagenji Koi Farm

Kích thước: 48cm

Giới tính: Male

Giá: