Miya Koi Farm

Loại cá
Lai giống
Giới tính
Mã cá
Miya-480 A

Mã: MIYA-480

Tên: Sanke

Lai giống: Miya Koi Farm

Kích thước: 54cm

Giới tính: Female

Giá: