Dụng cụ thiết bị

Phosphate Test Kit

Phosphate Test Kit

Nhanh chóng, dễ dàng, chính xác. Đọc Phosphate từ 0 10 ppm (mg/ L). Phosphate có thể vào ao xuyên qua nước vòi nước, cá tiêu phí, hoặc phân hủy thức ăn. Như phosphate tăng, cơ hội của việc có ngành tảo và những (phấn) hoa nước xanh lục trong hồ.