Nhật Ký

Brian nhận Cup từ một giải thưởng Baby Champion. Koi show được tổ chức vào November-2008 của hội cá Koi ở thành phố San Jose-California. Bạn có thể truy cập thêm nhiều thông tin về những giải thưởng của hội từ www.znanorcal.org

Ponds, Trophies…

Brian nhận Cup từ một giải thưởng Baby Champion. Koi show được tổ chức vào November-2008 của hội cá Koi ở thành phố San Jose-California. Bạn có thể truy cập thêm nhiều thông tin về những giải thưởng của hội từ www.znanorcal.org

  • Summer 2005, Brian nhận giải Baby Champion của hội Camellia Koi Club. Thêm thông tin mời bạn vào trang www.champkoi.com.
  • Brian nhận Cup từ một giải thưởng Baby Champion. Koi show được tổ chức vào November-2008 của hội cá Koi ở thành phố San Jose-California. Bạn có thể truy cập thêm nhiều thông tin về những giải thưởng của hội từ www.znanorcal.org
  • Brian nhận giải thưởng Best In Size 5 của ZNA Norcal Koi Show.
  • Brian và hồ cá của mình.
  • Hồ cá chính của mình.